Faglitteratur

 

     
 

 

 

Mit fagbibliotek som jeg erhvervede mig under min uddannelse - og som jeg løbene holder opdateret i forhold til mine jobs - har jeg opdelt i nedenstående kategorier:

 

Naturvidenskab

Grundlæggende Jura

Landmåling og Kortlægning

Skel og Matrikel

GIS (Geografiske InformationsSystemer)

Offentlig Forvaltning

Fysisk Planlægning

Fast Ejendom og Formueret

Vejanlæg

Problemorienteret Projektarbejde

Øvrige

 

 

 

 
     

Naturvidenskab


Beauregard, John B. og Raymond A. Fraleigh

"Linear Algebra"

3rd edition

ISBN 0-201-83999-7

Addison Wesley Publishing Company 1995

Lineær algebra bruges i forbindelse med landmålingens element udjævning (udjævning af måleusikkerheder)

Bogen gennemgår den lineære algebra fra vektorer, matricer og lineære systemer, deres dimension, rang og transformationer over vektor rum, determinanter og ortogonalitet til løsning af store lineære systemer.

538 sider


Edwards, C.H. Jr. og David E Penney

"Calculus with Analytic Geometry"

4th editions

ISBN 0-13-176728-3

Prentice Hall 1994


Rudemo, Mats

"Statistik og Sandsynlighedslære

-med biologiske anvendelser - del 1. Grundbegreber"

1. udgave

ISBN 87-7432-470-5

Jordbrugsforlaget 1978


Serway, Raymond A.

"Physics

-for scientists & engineers with modern physics"

4th editions

ISBN 0-03-016879-1

Saunders College Publishing 1996


Tilbage til oversigten


Grundlæggende Jura


Dalberg-Larsen, Jørgen

"Lovene og livet

-en retssociologisk grundbog"

4. udgave

ISBN 87-907-9017-0

Greens§Jura Akademisk Forlag 1999


Evald, Jens

"Retskilderne og den juridiske metode"

2. udgave

ISBN 87-574-6493-6

Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2000


Wegener, Morten

"Juridisk metode"

3. udgave

ISBN 87-574-6761-5

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000


Tilbage til oversigten


Landmåling og Kortlægning


Borre, Kai

"GPS i Landmålingen"

1. udgave

ISBN 87-984210-4-2

Aalborg 1995

Forfatteren er landinspektør (cand.geom), mag.scient i geodæsi, dr. techn., Dr.-Ing.h.c. og samt professor i landmåling ved Aalborg Universitet.

Bogen indledes med en kort beskrivelse af Globalt PositioneringsSystem og systemets brug i landmålingssammenhænge, samt en beskrivelse af planetbevægelser og beregning af satellitkoordinater.

Bogen går videre med en beskrivelse af forskellige observationstyper (tolkning af satellitternes signaler), samt hvorledes man ud fra disse observationer bestemmer koordinater til enkeltpunkter. Dernæst vises beregninger på vektorer mellem enkeltpunkter, beregnet ud fra observationer. Forskellige observationsmetoder bliver gennemgået, ligesom der vises ét eksempel på en databehandling med programpakken GPPS, hvorved vektorerne bliver beregnet.

Ud fra en gennemgang af ellipsoidens geometri vises de endelige koordinatberegninger. For en udjævning af disse koordinater gennemgås forskellige lineære filtre (udjævningsberegninger).


Borre, Kai

"Landmåling"

2. udgave

ISBN 87-984210-2-6

Aalborg 1993

Forfatteren er landinspektør (cand.geom), mag.scient i geodæsi, dr. techn., Dr.-Ing.h.c. og samt professor i landmåling ved Aalborg Universitet.

Borre, Kai

"Mindste Kvadraters Princip

- anvendt i landmålingen"

1. udgave

ISBN 87-984210-1-8

Aalborg 1992

Forfatteren er landinspektør (cand.geom), mag.scient i geodæsi, dr. techn., Dr.-Ing.h.c. og samt professor i landmåling ved Aalborg Universitet.

Brande-Lavridsen, Ole

"Fotogrammetri"

9. udgave

ISBN 87-89088-53-0

Lab. for Fotogrammetri og Landmåling, Aalborg Universitetscenter 1993


Dueholm, Keld og Mikkel Laurentzius

"GPS"

1. udgave

ISBN 87-571-2288-1

Teknisk Forlag 1999


Jacobi, Ole, Jørgen Risager og Klaus Thiesen

"Landmåling

-Instrumenter og Metoder"

1. udgave

ISBN 87-983272-0-8

Instituttet for Landmåling og Fotogrammetri, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Ingeniørakademi 1989


Mærsk-Møller, Else og Poul Frederiksen

"Landmåling - Elementudjævning"

1. udgave

ISBN 87-7381-009-6

Den private ingeniørfond, Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby 1984


Tilbage til oversigten


Skel og Matrikel


Ramhøj, Lars

"Hvor Ligger Skellet"

1. udgave

ISBN 87-607-0468-3

GadJura 1998


Ramhøj, Lars

"Matrikulær Sagsudarbejdelse"

4. udgave

ISBN 87-90215-0

Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet 1999


Ramhøj, Lars

"Udstykningsloven

-med kommentarer"

1. udgave

ISBN 87-12-02222-5

G.E.C. Gad København 1992


Tilbage til oversigten


GIS (Geografiske InformationsSystemer)


Balstrøm, Thomas, Ole Jacobi og Esben Munk Sørensen (red.)

"GIS i Danmark"

1. udgave

ISBN 87-571-1775-6

Tekniske Forlag 1994

48 professionelle brugere af og forskere i Geografiske InformationsSystemer (edb-baseret redskab til at organisere, bearbejde og analysere relationer mellem stedfæstede data) præsenterer i denne bog deres erfaringer og visioner om GIS, som er et værktøj inde i en eksplosiv udvikling.

Bogen indeholder en lang række artikler, som kan læses hver for sig, hvis man ønsker indblik i enkelte emner. Men den kan også med fordel læses sammenhængende, hvorved man får en helhedsdækkende billede af hvad GIS er, og hvordan GIS kan bruges i praksis, samt visioner inden for denne verden. Men den eksplosive udvikling inden for området gør, at indholdet af artiklerne allerede er ved at være "forældede" på udgivelsestidspunktet.

Bogens artikler er delt op i - GIS-grundlaget - GIS-analysemetoder - Databaser - Dataudveksling og -fangst - Anvendelser - GIS i danske kommuner - Uddannelse og forskning.

442 sider


Balstrøm, Thomas, Ole Jacobi og Esben Munk Sørensen (red.)

"GIS i Danmark 2"

1. udgave

ISBN 87-571-2272-5

Tekniske Forlag 1999

Denne anden bog om GIS i DK giver en række nye eksempler på, hvorledes man kan benytte værktøjerne i et GIS til at beskrive rumlige sammenhænge i data, som kan være af høj samfundsmæssig værdi.

42 professionelle brugere og forskere med vidt forskellig faglig baggrund har skrevet artiklerne, som er delt op i - Datakilder - Metodeudvikling - Geografisk information til "massemarkedet" - Forskning og udvikling - GIS-systemeksport til udlandet - Efterskrift.

Artiklerne kan læses enkeltvis, hvis man ønsker indblik i et enkelt emne. Men bogen kan også læses samlet, således at man får et temmelig stort overblik over det samlede GIS i DK, lige fra datafangst over metode til praktisk brug og udvikling.

326 sider


Bernhardsen, Tor

"Geografiske informasjonssystemer"

2. opplag

ISBN 82-412-0107-9

Vett & Viten 1992

Forfatteren er jordskiftekandidat fra NLH, og har i en årrække arbejdet med GIS.

Bogen giver en udførlig indføring i hvad der forstås ved Geografiske InfomationsSystemer, hvordan systemerne implemteres, og hvad systemerne bruges til i praksis.

Dette gøres ved først at give en gennemgang af selve begrebet GIS og den historiske udvikling. Dernæst gives en gennemgang af, hvordan virkeligheden transformeres via en datamodel over i en digital præsentation, hvilke hard- og software og databaser der bruges. Der gives ligeledes en gennemgang af datakilder, dataindsamling, datakvalitet samt databehandling i GIS-værktøjet. Implementeringen af GIS i organisation og etablering af nationale geografiske databaser gennemgås. Endelig gennemgås GIS i udviklingslandene, et elektronisk søkortsystem og GIS i store organisationer rund om i verden.

300 sider


Burrough, Peter A. og Rachael A McDonnell

"Principles og Geographical Information System

-spatial informations systems and geostatistics"

1. udgave

ISBN 0-19-823366-3

Oxford University Press 1998


Delskov, Lis og Therese Lange

"Struktureret Analyse

-Integreret Systemanalyse"

1. udgave

ISBN 87-571-1189-8

Teknisk Forlag 1998


Tilbage til oversigten


Offentlig Forvaltning


Berg, Bendt

"Almindelig Forvaltningsret"

1. udgave

ISBN 87-607-0494-2

Forlaget Thomson GadJura 1999

Forfatteren er cand.jur. og har stor erfaring i den almindelige forvaltningsret, dels gennem tidligere ansættelse ved stat og kommune, dels som underviser gennem en lang årrække.

Bogen giver en grundlæggende gennemgang af forvaltningsrettens almindelige regler. Dette gøres gennem 9 kapitler - Forvaltningsret - Forvaltningens opbygning - Retskilder - Sagsbehandlingen - Legalitetsprincippet - Domstolskontrol - Administrativ kontrol - Folketingets Ombudsmand - Tvangsfuldbyrdelse.

Som bilag til bogen er trykt Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Bogen indeholder ligeledes et register over trykte domme og afgørelser samt register over ombudsmandsudtalelser som er nævnt i bogen.

Bogen gengiver de ofte vanskeligt tilgængelige forvaltningsretlige regler, som udover de to hovedlove indeholdes i administrativ- og retspraksis, på en overskuelig måde.

194 sider


Bogason, Peter

"Forvaltning og stat

-offentlig forvaltning i Danmark"

2. udgave

ISBN 87-7783-900-5

Forlaget Systime 1998

Forfatteren er professor i forvaltning ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi ved Roskilde Universitetscenter. Bogen er en del af en serie, der desuden omfatter - Bureaukrati og Bureaukrater - Forvaltning og Omgivelser - Implementering og Effektivitet - Udgiftspolitik og Budgetlægning.

Bogen beskriver den danske stats udvikling fra natvægterstaten af 1849 til velfærdsstaten i 1990'erne. Den beskriver hvilke opgaver den offentlige forvaltning løser og opgavefordelingen mellem stat, amter og kommuner, Det kommunale selvstyre beskrives og endelig beskrives samspil og konflikt mellem politikere og embedsmænd i den offentlige sektors beslutningsprocesser.

Dette gøres gennem 7 kapitler - Politologi og forvaltning - Statsteorier - Statens administration - Det kommunal selvstyre - Politikere og embedsmænd - Borger og bruger - Staten som magtcentrum.

143 sider


Espersen, Preben

"Kommunal forvaltning"

12. udgave

ISBN 87-7424-489-2

Dansk Kommunalkursus Grenå 1993


Winter, Søren

"Implementering og effektivitet

-offentlig forvaltning i Danmark"

1. udgave

ISBN 87-7783-202-7

Forlaget Systime 1998


Tilbage til oversigten


Fysisk Planlægning


Boeck, Anne Birte

"Lov om planlægning

-kommenteret"

1. udgave

ISBN 87-574-6430-8

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1994

Bogen udgør et forskningsresultat af gældende ret på forskningstidspunktet at planlovens enkelte regler.

Først gengiver bogen den samlede lovtekst. Dernæst gennemgås de enkelte regler. Dette gøres først ved at den enkelte paragraf opremses i sin fulde tekst inkl. evt. understykker. Efter opremsningen gennemgås paragraffens substans med kommentarer, som forfatteren har erfaret fra en lang række kilder ved brug af den juridiske metode. Denne metode omfatter en undersøgelse af de mange forskellige retskilder i form af lovens forarbejder, lovens tekst, tidligere administrativ- og retspraksis, vejledninger med meget mere.

Sidst i bogen er der en litteraturliste, som er delt op efter lovens enkelte kapitler, samt et register over domme, afgørelser og udtagelser fra Folketingets Ombudsmand, som er nævnt i bogen.

328 sider


Gaardmand, Arne

"Dansk Byplanlægning 1938-1992"

1. udgave

ISBN 87-7407-132-7

Arkitektens Forlag 1993


Kjærsdam, Finn

"Byplanlægningens Historie"

1. udgave

ISBN 87-7307-475-6

Aalborg Universitetsforlag 1995


Miljø- og Energiministeriet

"Genoptryk af Lokalplanvejledning fra 1989"

ISBN 87-503-7806-6

Landsplanafdelingen 1996


Miljø- og Energiministeriet

"Vejledning om planloven"

ISBN 87-601-6957-5

Landsplanafdelingen 1996


Tilbage til oversigten


Fast Ejendom og Formueret


Eyben, Bo von, Peter Mortensen og Peter Pagh

"Fast Ejendom

-Rådighed og Regulering"

1. udgave

ISBN 87-619-0045-1

Forlaget Thomson GadJura København 1999


Eyben, W.E. von og Anders Vinding Kruse

"Formueretten

-Borgerlig Ret I"

27. udgave

ISBN 87-12-02135-0

G.E.C. Gad København 1991


Hoff, Annette

"Lov og Landskab

-landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250"

1. udgave

ISBN 87-7288-717-6

Aarhus Universitetsforlag 1997


Sørensen, Esben Munk (red.)

"Ejendomsændringer i det 20. århundrede"

1. udgave

ISBN 87-982481-7-0

Den danske Landinspektørforening København 2000


Wulff, Helge

"Landboret

-miljøret og anden ejendomsregulering i det åbne land"

2. udgave

ISBN 87-7432-369-5

Jordbrugsforlaget 1992


Tilbage til oversigten


Vejanlæg


 

 

 

 


Tilbage til oversigten


Problemorienteret Projektarbejde


Adolphsen, Jes og Palle Qvist

"ABC

-i problemformulering, problemløsning og projektskrivning"

2. udgave

ISBN 87-00-23888-0

Gyldendal Undervisning 1999

Forfatterne er henholdsvis magister i filosofi (Adolphsen) og magister i historie (Qvist). Bogen er for begyndere i problemorienteret projektarbejde. Den bygger på erkendelsesteoretiske overvejelser, og giver et bud på hvorledes et problemorienteret projekt kan opbygges.

Ud fra forfatternes mangeårige erfaring belyses, hvad der som minimum skal til for at et projekt kan lykkes - og hvad der kan gå galt i projektopbygningen.

64 sider


Adolphsen, Jes

"Problemer I Videnskab

-en erkendelsesteoretisk begrundelse for problemorientering"

2. udgave

ISBN 87-7307-454-3

Aalborg Universitetsforlag 1997

Forfatteren er magister i filosofi. Bogen er en lærebog i, hvordan man kan søge ny erkendelse - en lærebog i videnskabsteori. Forfatteren prøver gennem bogen at argumentere for, at "problemer" er det centrale i alle bevidste erkendelsesforsøg. Hvis "problemer" ses som det væsentligste i videnskabsprocessen, løses en række videnskabsteoretiske problemer omkring hvad videnskab er, teori, metode, sandhed og videnskabens sammenhæng med samfundsliv og historien.

I forhold til "ABC i problemformulering, problemløsning og rapportskrivning" af samme forfatter, som siger noget om, hvordan man kan gøre, siger denne bog noget om, hvorfor man kan gøre sådan.

100 sider


Andersen, Ib (red.)

med bidrag af Ib Andersen, Harald Enderud, Egil Fivelsdal, Steinar Kvale, Peter Neergaard og Jesper Strandgaard Pedersen

"Valg af organisations-sociologiske metoder

-et kombinationsperspektiv"

1. udgave

ISBN 87-593-0229-1

Samfundslitteratur 1990

Bogen giver en elementær indføring i forskningsmetode. Indholdet dækker alle faser i en forskningsproces - fra et projekts idéstadie til afrapportering og formidling af projektresultaterne. Bogen lægger vægt på at behandle de forskellige metodevalg, man som forsker vil stå overfor i et samfundsvidenskabeligt projektforløb.

Bogen tager udgangspunkt i, at kvalitative og kvantitative metoder ikke altid er et spørgsmål om enten/eller, men hyppigt et spørgsmål om både/og - derfor argumenteres der for, at en kombination af kvalitative og kvantitative metoder ofte vil bidrage til en forbedring af forskningsresultaternes validitet.

Bogen afsluttes med fem  appendiks med omfattende artikler, som beskæftiger sig med uddybning af konkrete dataindsamlingsteknikker (Interviewteknik, udformning af spørgeskema mv.).

294 sider


Olsen, Jan Brødslev og Lisbeth W. Sørensen

"Problembaseret indlæring

-En introduktion"


Tilbage til oversigten


ØvrigeAndersen, Johannes

"Samfundet som oplevelse

-en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark"

2. udgave

ISBN 87-7783-434-8

Forlaget Systime 1995

Bogens titel signalerer, at der næppe findes en endelig videnskabelig "sandhed", om hvad samfundet er. Derfor tager bogen også udgangspunkt i, at samfundet er som man oplever det, dvs. som man erkender det.

Bogen er opdelt i tre dele. Første del giver en gennemgang i sociale uligheder ved at dele befolkningen op inden for henholdsvis socialgrupper, livsformer og sociale klasser.

Anden del giver en gennemgang af det politiske system og staten. Den politiske magt diskuteres i forhold til sociale klasser, og der gives en gennemgang af instanserne i den kapitalistiske stat.

Tredje del giver en omfattende gennemgang af de politiske partier i Danmark og deres ideologier, Folketinget, regeringen, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser. Der gennemgås hvilke magt de forskellige institutioner har, og samspillet mellem dem. Endelig gennemgås befolkningens politiske deltagelse, den politiske kultur og demokratiske former.

194 sider


Andersen, Kim V., Christian S. Friis, jens Hoff

og Hanne W. Nicolajsen (red.)

 "InformationsTeknologi Organisation og Forandring

-Den offentlige sektor under forvandling"

1. udgave

ISBN 87-574-0166-7

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1999

De 15 samfundsvidenskabelige forfattere belyser i denne bog de administrations- og styringsmæssige samt demokratiske udfordringer informationsteknologien medfører i den offentlige sektor i Danmark.

Bogen er opdelt i to dele. Den første del omhandler organisations- og administrationsperspektivet, mens anden del omhandler det demokratiske/politiske perspektiv.

Bogen giver en helhedsdækkende oversigt over IT i den offentlige forvaltning på bogens udarbejdningstidspunkt, hvilken udvikling IT i den offentlige forvaltning har gennemgået indtil da og en fremtidsperspektivering.

Men bogen belyser også, hvilke forskning og undersøgelser der har været inden for det tværfaglige område, som kan kaldes samfundsvidenskabelig forskning i informationsteknologi med omdrejningspunktet IT i den offentlige forvaltning.

260 sider


Boyce, Jim

"Reparation og opgradering af pc'en"


Brier, Søren

"Verdensformlen der blev væk

-Træk af naturvidenskabens idéhistorie med særlig vægt på paradigmeskift"

1. udgave

ISBN 87-7307-479-9

Aalborg Universitetsforlag 1994


Brier, Søren

"Videnskabens Ø"

3. udgave

ISBN 87-87564-71-8

Nordisk Sommeruniversitet 1995


Tilbage til oversigten